top of page

VENUCCI 1927. - 1945.

 

Povratkom u Rijeku nakon studija Venucci se aktivno uključuje u umjetnički život grada. Prvi put izlaže 1927. godine na Drugoj međunarodnoj izložbi sa žarkom željom da „izopači“ tadašnji ukus, da poduči (Riječane) gledati na nov način jer nova umjetnost ne može slijediti tragove prošlosti (Daina Glavočić, Romolo Venucci 1903. – 1976., Moderna galerija Rijeka, Rijeka 1993., str. 24).

 

Venucci je svoj puni izraz ostvario u međuratnom razdoblju (1929. ─ 1939.) kada njegovo stvaralaštvo proizlazi iz predmeta, odnosno uzbuđenja izazvanog njegovom biti ili pokretom, zbog čega dolazi i do deformacije predmeta jer umjetnost ne opisuje, iluzionistička umjetnost je lažna, umjetnost mora iznijeti srž, suštinu predmeta. To je, kako Venucci kaže, bit njegovog konstruktivističkog 

ekspresionizma: Ho trovato un modo di esprimermi che ho definito costruttivismo - espresionistico, che tende a porre in evidenza l'emotivita di qualsiasi oggetto. Da qui la sua deformazione per meglio rendere in senso drammatico, attraverso una sintesa pittorica, l'esenza della vita... (Erna Toncinich, Sergio R. Molesi: Romolo Venucci, Unione Italiana Fiume, Universita Popolare, Trst, 2008., str. 302) .

bottom of page